ספריית חב"ד ליובאוויטש

פירוש המילות - ברוך שמו - סט, א

ושכל המתפשט למטה להיות עולם הנברא יש מאין וכמו בראשית בקדמין ובחוכמתא ברא אלקים כו' כידוע וכ"ז רק בבחי' שם אלקים או שם אד' שהוא שם הפעולה שמתפשט למטה חוץ מעצמותו להיות יש נפרד כו' ושם הוי' דמדות דז"א דאצי' הוא שם העצם דאיהו וחיוהי חד כו' קודם שבא לכלל בחי' התפשטות לברוא גם ברצון ושכל כו' (וכידוע דבקדמין כו' היינו כמ"ש בזוהר כד סליק ברעותא למברי עלמא וכמאמר בעלמא די ברא כרעותי' כו' שהוא בחי' א"א דבריאה כמ"ש במ"א). ולכך נק' הוי' הי' והוה כו' למעלה מבחי' הזמן שהוא בחי' המל' כידוע וע"כ א' ברוך שמו סתם דה' אחד ושמו אחד דכמו שבמדות דאצי' איהו וחיוהי חד כו' כך גם במדות דאצי' שבאין בהתפשטות בשביל הבריאה כו' עדיין מיוחדים בעצמותו עד"מ אדם שרוצה בלבו דבר מה מגלה הדבר בדבור שהגם שהדבור בא בגילוי מאמר פתוח אבל בהרהור שבמח' שמהרהר לעצמו מה שחפץ בלבו נק' מאמר סתום כו'. אך בהגיעו לגילוי בדיבור גם הוא בא למטה לחוץ מעצמותו משא"כ עצם הדבר שחפץ בלבו שמהרהר בו לעצמו נק' מדות שבלב שבמח' בשם הרהורי לבו עדיין ומיוחדים בעצם המדות שבלב עדיין וכך יובן במדות דז"א דבריאה שהן מדות שבאין במחשבה והן שרש כל אשר בא בגילוי המאמרות כמו ויאמר אלקים יהי אור שבא בדיבור במאמר פתוח הרי בא בגילוי אור אמירה זו כמו שהי' תחלה במח' עצמה שהוא בחי' חסד דז"א דבריאה וכה"ג מאמר יהי רקיע בבחי' הגבורה כו'. אבל עצם המדות שבמחשבה הרי מיוחדים במדות שבלב ונק' שם הוי' בשם העצם דמדות דז"א דאצי' שנק' מדות שבלב אדם דאצי' כידוע. ועז"א ברוך שמו ל' נסתר ונעלם להיותם כלולי' ומתאחדים בהעלם עצמות המדות אבל מה שמאיר ומתפשט מבחי' המדות שבמח' בגילוי לדיבור נק' בחי' מל' דבריאה שהוא בחי' נוק' דז"א דבריאה ולפי שבא מהעלם העצמות לגילוי ע"כ א' ע"ז ברוך אתה לנוכח ונק' מלך כו' שאותיות המח' באין לגילוי גמור רק שנק' עלמין סתימין ואותיות הדיבור נק' עלמין דאתגליין כידוע. וזהו שמבחי' רדל"א דברוך שאמר עד ברוך שמו הכל מתאחד בעצמות עד בא"י כו' בחי' נוק' דז"א דבריאה שם הוא ראשית הגילוי לחוץ מן העצמות להיות בריאה מאין ליש ממש ונק' מלך העולם וד"ל. והנה מעתה י"ל בכללות ענין ברוך שבכל המדריגו' הללו מברוך שאמר עד ברוך שמו שכולן רק יסוד ושרש לענין מ"ש בא"י כו' האל אב הרחמן המהולל בפה כו' להיות דמ"ש המהולל בפה עמו משובח ומפואר כו' הרי זה כללות ענין פסד"ז שהן שירות ותשבחות דכל העולמו' נשמות ומלאכי' שמעלי' מ"ן בשיר וזמרה לשבח ולפאר בהללוי"ה דוקא כמו ארוממך אלקי המלך כו' (וכמ"ש