ספריית חב"ד ליובאוויטש

תורת חיים

ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי
אמרי בינה
נר מצוה ותורה אור
פירוש המילות
שערי אורה
שערי תשובה
תורת חיים
שמות ח"ב
פרשת יתרו
בחודש השלישי
משה ידבר והאלקים יעננו בקול
זכור את יום השבת
זהר כו' ת"ח ברזא דשמא קדישא
להבין כו' ת"ח ברזא תשמא קדישא
ענין קין והבל
פרשת משפטים
ואלה המשפטים
להבין שרש הדברים הנ"ל
ואלה המשפטים
כי תקנה עבד עברי
ואלה המשפטים
כי ימכור איש את בתו
לא תהי' משכלה
פרשת תרומה
ועשו לי מקדש
ועשית שנים כרובים זהב
פרשת תצוה
ואתה תצוה את בנ"י
ולהבין זה בתוס' ביאורולהבין זה בתוס' ביאור
ולקחת את שתי אבני שוהם
ועשית ציץ זהב טהור
להבין שרשי הדברים הנ"ל
להבין שרשי הדברים הנ"ל
ועשית ציץ זהב טהור
פרשת תשא
כי תשא את ראש בנ"י
להבין שרשי הדברים הנ"ל
להבין בתוס' ביאור שרשי הדברים
פרשת ויקהל
ויקהל משה
ויקהל משה
פרשת פקודי
אלה פקודי המשכן
להבין שרשי הדברים הנ"ל
להבין שרשי הדברים הנ"ל
אלה פקודי המשכן
ובכ"ז יובן שרש ענין השס"ה ל"ת
שמות ח"א
פרשת שמות
ואלה שמות בני ישראל
ויאמר מלך מצרים למילדות
ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות
להבין כללות ענין האותות והמופתים
ויאמר ה' אל משה מה זה בידך
ויאמר גו' לא איש דברים וגו' מי שם פה
פרשת וארא
וארא אל אברהם
ענין יחוד קוב"ה ושכינתי'
יוצר אור ובורא חשך
עריבים עלי דברי סופרים
להבין שרש המצות
כי ה' יתן חכמהכי ה' יתן חכמה
להבין שרש מצות דרבנן
וידבר אלקים וגו' וארא אל אברהם
לכן אמור לבני ישראל
להבין שרש כל הדברים הנ"ל
הוא אהרן ומשה
פרשת בא
ועבר ה' לנגוף את מצרים
להבין שרש ענין פסח ומצה
ויהי בעצם היום הזה
והי' כי יביאך. להבין שרש ענין פסח ומצה
פרשת בשלח
ויהי בשלח פרעה
ואתה הרם את מטך
ולהבין בתוס' ביאור כל הדברים הנ"ל
להבין ענין קי"ס
וירא ישראל את היד הגדולה
אז ישיר משה ובנ"י
אשירה לה' כי גאה גאה
תפול עליהם אימתה ופחד
להבין שרשן של כל הדברים הנ"ל
להבין ענין ל"ג בעומר
והנה לתוספת ביאור שרשי הדבריםוהנה לתוספת ביאור שרשי הדברים
להבין כללות ענין מצות פרה אדומה
ויאמר וגו' הנני ממטיר לכם לחם
צדקת פרזונו בישראל
מקול מחצצים בין משאבים
ולהבין בתוס' ביאור
ולהבין בתוס' ביאור
בראשית ח"ב
פרשת תולדות
ואלה תולדות יצחק - תקפ"ה
ויתן לך האלקים - תקפ"ה
 פרשת ויצא
וידר יעקב נדר
ורחל היתה יפ"ת ויפ"מ
וישכם לבן בבקר - תקפ"ה
פרשת וישלח
וישלח יעקב מלאכים - תקפ"ג
ויקח מן הבא בידו - תקפ"ה
פרשת וישב
וישב יעקב בארץ מגורי אביו
והנה אנחנו מאלמים אלומים
פרשת מקץ
ויהי מקץ שנתיים ימים - תקפ"א
ויהי מקץ שנתיים ימים - תקפ"ו
פרשת ויגש
ויגש אליו יהודה
פרשת ויחי
אסרי לגפן עירה - תקס"ד
ביאור על הנ"ל - תקס"ד
חכלילי עינים - תקפ"ו
בן פורת יוסף
בראשית ח"א
פרשת בראשית
בראשית ברא כו'. יהי רקיע בתוך המים
בראשית ברא אלקים
וייצר ה' אלקים
והנחש היה ערום
ותלד עדה את יבל
פרשת נח
אלה תולדות נח
אלה תולדות נח
ויהי כל הארץ שפה אחת
פרשת לך לך
ויאמר גו' לך לך
יראו אותה שרי פרעה
בעצם היום הזה
פרשת וירא
ויאמר ה' גו' ארדה נא
ויאמר ה' גו' ארדה נא
פרשת חיי שרה
ויהיו חיי שרה
והנערה טובת מראה מאד
והאיש משתאה לה
מאמרי אדמו"ר האמצעי