ספריית חב"ד ליובאוויטש

שו"ת - סימן כ

נשאל הרב שי' אם יש לנהוג איסור חדש ביי"ש239, והשיב דבר פשוט בקצרה כי יש להתירו מטעם תערובות ואף דהוה דבר שיש לו מתירין240 להשהותו עד אחר העומר זה אינו דהא מטעם חמץ אי אפשר להשהותו כי אם עד הפסח241, והבן.239 ראה שוע"ר סי' תפט סוף ס"ל (לאסור ביי"ש ומי דבש). סי' תמב ס"ט בהג"ה (לענין חמץ, להקל בהפסד גדול ביי"ש). חידושי צמח צדק (ז, ד) שהשוה דין חדש לחמץ בפסח, לענין זה (או אפשר דמיירי הכא בתערובת חדש בישן).

240 ראה שו"ת הרא"ש כלל ב ס"א, בשם תשובת הר"מ. ט"ז סי' רצג סק"א. שוע"ר סי' תקיג קו"א ס"ק ה.

241 ראה גם שדי חמד מערכת חדש אות טו.