ספריית חב"ד ליובאוויטש

שו"ת - סימן לח

מודעת זאת דספק דאורייתא לחומרא ובשינוי השם כל דהוא מקרי חספא בגמרא פ"ו. והנה לולי הכתיבה359 הנהוגה בתיה רק המבטא לחוד ודאי שיש להסתפק בקריאת שם זה אולי נגזר משם בת שבע שנעשה ממנו קיצור השם360 בַשֶא (ומה שקורין בשיא הוא לרפיון לשון המדינה361 כמו בילייֶע געליע ודומיהן במדינתינו ולא בשאר מדינות) אף גם לשם העריסה כמו שם העריסה סתירה מאסתר וסאייה משרה ורישא מרבקה ושארקה משרה. אף שכותבין שארקה וסאייה לכתחילה אפילו בדיעבד מ"מ מודים דנגזר משרה ורבקה מדכותבים ה' לבסוף ע"ש בבית שמואל וכ"מ מפשט לשון הבית שמואל גבי בטשיל שהוא שם העריסה והוא כינוי לבת שבע וכן בתקא.

מכי"ק רבינו נ"ע ע"י העתקות ונראה שיש בה טעות סופר (וגם חסר) :359 עי' צ"צ סס"ד ח"ב דף ב' ע"ד.

360 רי"ט ע"ה ד' רכ"ב ע"ו ג' רכ"ג ע"ו ד' רל"ג פ"ב ג'.

361 רל"ו פ"ה ג'.