ספריית חב"ד ליובאוויטש

שו"ת - סימן לט

אהו' אחיי וריעיי אלופי הקהל ובד"צ דק' ראהטשוב ה' עליהם יחיו חיים ברכה ושלום עד העולם

נבהלתי מראות ונעויתי משמוע מהמעשה אשר לא יעשה בישראל הנעשה סמוך לגבולכם לגרש365 בגט פסול מדאורייתא (שכתבו בהגט שם האשה רחל) אף אם היה שם העריסה רחל366 מאחר שנקראת בפי כל ראָשי'. ומכל שכן שלא נודע שם העריסה בבירור. ועל כן עליכם מוטל הדבר חובה למנוע המגרש שלא ישא אחרת ח"ו עד אשר יתן גט כשר לאשתו וברצונה דוקא כדת תורה הקדושה. ולא בעל כרחה ח"ו. וגם לגמור ביניהם בכי טוב בדבר שבממון קודם הגט כדת ולשלוח פקודתם שלא לעשות חופה ח"ו בכל תוקף וחירות לקיום הדת הנתונה לנו מהקיר"ה ולכוף המסרבים בכל מיני כפייה בכלל. ולגזור בכלל ובפרט בגזירת חכמים על השוחטים שלא ישחטו על החתונה ח"ו שום בהמה ועוף ואם יעברו ח"ו תהא שחיטתן נבילה כדין העובר כו'. ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב מה' הטוב.

כ"ד המבקש בבקשה כפולה ומכופלת בבל ישונה ובל יאוחר ח"ו

א"נ ד"ש שניאור זלמן באמ"ו מוה' ברוך זלה"ה365 ר"ג ס"ז ג' ס"ח ב'.

366 רי"ז ע"ד ג'.