ספריית חב"ד ליובאוויטש

שו"ת - סימן ט

המכסה אני מאוהבי את אשר הודעתי נאמנה בישראל בכל סביבותינו, אודות השוחטים שנתרבו מקרוב מצוק העתים ה' ירחם, ומסיגים גבול ריעיהם. אשר כי אף גם שאין לפסול שחיטתן משורת הדין, שהחשוד לדבר אחד אינו חשוד כו'159, ומה גם מאיסור קל לחמור160. אמנם זהו כששוחט לעצמו דווקא, אבל הממונה לשחוט לאחרים, דמדינא דגמרא161 צריך להראות סכינו לחכם דווקא ומנדין על זה, ולפי162 דעת הרמב"ם163 וסמ"ג164 וסיעתם הנידוי הוא משום חשש פגימה ולא משום כבוד החכם, דאין מנדין אלא מי שמבזהו [להחכם] ח"ו ולא מי שאינו מכבדו אפילו בקימה והידור שהוא מן התורה165, כמ"ש בהגהות מיימוניות166 הובאו ב"י וט"ז סי' של"ד167 להלכה, וכל שכן בלהראות סכין דרבנן. אלא דמשום חשש פגימה לחוד, משום דהרבה ישוב הדעת ויראת שמים צריך לבדיקת הסכין168, הוי סגי להראות הסכין לאיזה תלמיד בעלמא כל שיודע דת ודין בבדיקת הסכין וירא ה' מרבים, ולא הצריכו להראות לחכם דווקא רק מפני כבודו של חכם169 כו'. ועיין תבואות שור170 דאף להרא"ש171 וסיעתו לא מהני מחילת החכם, משום דמחשש איסור נמי נגעו בה, כשיטת הרמב"ם וסיעתו. אלא עיקר ההיתר הנהוג עכשיו שאין מראין הסכין הוא כמ"ש הרא"ש והובא בשו"ע172 להלכה כי הם זהירים [וזריזין] והרבה ישוב הדעת [ויראת שמים] צריך [כנ"ל]173. וכן כתב הב"י ורמ"א בדרכי משה סימן א'174 דלא די בחזקת כשרות דכל ישראל אלא שיודעים בו שהוא אדם כשר, עיין שם בדרכי משה. ואם כן איפוא, מאחר דתלמוד ערוך הוא175 דעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו ממנו מקרי רשע, הרי הרשע אינו אדם כשר ואינו ירא את ה' ודאי, רק שבדבר שלא נחשד בו מוקמינן ליה בחזקת כשרות דכל ישראל, אבל לא מיקרי אדם כשר וירא שמים לכל מודה על האמת, כי הרשע ואדם כשר וירא שמים שני הפכים. ולזאת לא טובה השמועה, אם אמת הדבר שמו"ה אייזיק ממחניכם רוצה לקפח פרנסת השו"ב מומחה מו"ה שמואל, והדבר מוטל חובה על מעלתכם וכל אנ"ש השומעים [לי] להתאמץ בכל עוז להסיר מכשול זה, ולדבר ג"כ על לב מו"ה אייזיק, ולהראותו מכתבי זה, ולפרוס בשמי בשלום הרב המו"צ דמחניכם, ועמו הסליחה אשר לא יחדתי הדבור לכבודו, כי לא ידעתי אכנהו, ולבקש מכבודו גם כן כזאת וכזאת, להעמיד על האמת והשלום.

וה' שלום ישים שלום בשעריכם דורש שלומם וטובתם מלב ונפש חפצה

שניאור זלמן בא"א מ' ברוך זללה"ה159 ראה שו"ע יו"ד סי' ב ס"ו. סי' קיט ס"ד.

160 כמבואר בשוע"ר יו"ד סי' ב קו"א ריש ס"ק יג.

161 חולין יח, א. טור ושו"ע סי' יח סי"ז.

162 בהבא לקמן ראה גם שוע"ר סי' יח קו"א ס"ק ט.

163 הל' שחיטה פ"א הכ"ו.

164 עשין סג (קמ, א).

165 קידושין לב, ב. טור ושו"ע סי' רמד ס"א.

166 הל' תלמוד תורה פ"ו אות ז.

167 ס"ק ח.

168 כמבואר בטור ושו"ע סי' יח סי"ז.

169 חולין יז, ב.

170 סי' יח ס"ק לה. וכ"ה בשוע"ר סי' יח ס"ק כז, וקו"א ס"ק ט (במוסגר).

171 חולין פ"א סי' כד.

172 סי' יח סי"ז.

173 בהבא לקמן ראה בצ"צ יו"ד סי' י"ב ס"א.

174 ס"ק יב. וכ"ה בקו"א שם ס"ק ב.

175 קידושין נט, א.