ספריית חב"ד ליובאוויטש

תורת מנחם - – א – שנת ה'שי"ת

ספרי כ"ק אדמו"ר
אגרות קודש
תורת מנחם
– א – שנת ה'שי"ת
דף השער
בס"ד. יום ד', י"ד שבט ה'שי"ת.
– רשימת הסיפורים שזוכרים. סדר הסיפורים אין זוכרים –
בס"ד. משיחת ש"פ יתרו, מבה"ח אדר ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת ש"פ תרומה, פ' זכור, ח' אדר, ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת יו"ד אדר (סיום ה"שלושים") ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת ש"פ תצוה, שושן פורים ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת ש"פ ויקהל-פקודי, מבה"ח וער"ח ניסן ה'שי"ת.
בס"ד. ר"ד ראש-חודש ניסן ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת יום א' דחג הפסח ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת אחרון של פסח ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת ליל ב' אייר ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת מוצאי פסח שני ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ליל ל"ג בעומר ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ראש-חודש סיון ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת יום ב' דחג השבועות ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת ש"פ נשא, י"א סיון ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת יום א' פ' קורח, כ"ו סיון ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ חוקת, ט' תמוז ה'שי"ת.
בס"ד. משיחת י"ב תמוז ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב ה'שי"ת.
בס"ד. ר"ד יום ד' פ' ואחתנן, י"ב מנחם-אב ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת כ"ף מנחם-אב ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול ה'שי"ת.
מכתב כללי
בס"ד. שיחת ח"י אלול ה'שי"ת.
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים, כ"ז אלול ה'שי"ת.
הוספה
בס"ד. ר"ד יום ב' פ' אחרי-קדושים, ז' אייר ה'שי"ת.
בס"ד. ר"ד יום ב' פ' תבוא, ט"ו אלול ה'שי"ת.
מפתח ענינים
– י – שנת תשי"ד – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת יום ד' פ' האזינו, ז' תשרי ה'תשי"ד.
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,
בס"ד. שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ד.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת יום שמחת-תורה ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון,
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון,
בס"ד. שיחת מוצאי ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון ה'תשי"ד.
בס"ד. ר"ד, יום ב' פ' נח, כ"ו תשרי, ה'תשי"ד.
בס"ד. יום ד' פ' חיי-שרה, י"ט מרחשון, ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ליל ה' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון, ה'תשי"ד.
בס"ד ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת יום ב' פ' ויצא, ב' כסלו, ה'תשי"ד.
מכתב כללי
בס"ד. ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ וישלח, י"ד כסלו ה'תשי"ד.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת אור ליום ועש"ק פ' מקץ, נר ג' דחנוכה ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ מקץ, חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת מוצאי נר ה' דחנוכה, ה'תשי"ד.
בס"ד. יום ג' פ' ויגש, ט' טבת, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשי"ד.
– יא – שנת תשי"ד – חלק שני
דף השער
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. יו"ד שבט ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת יום ה' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, י"ב שבט ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ ויקהל, מבה"ח אדר-שני, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל, מבה"ח אדר-שני, ה'תשי"ד.
בס"ד. יום ב' פ' צו, יו"ד אדר-שני, ה'תשי"ד.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ש"פ צו, שושן פורים, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ צו, שושן פורים, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ תזריע, פרשת החודש, מבה"ח וער"ח ניסן, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ תזריע, פרשת החודש,
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. שיחת ליל א' דחג הפסח, ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"ד.
בס"ד. אחרון של פסח ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ קדושים, מבה"ח אייר ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ד.
בס"ד. ר"ד ליל ה', ג' אייר, ה'תשי"ד.
בס"ד. ר"ד יום ב' י"ד אייר, פסח שני, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ד.
– יב – שנת תשי"ד – חלק שלישי
דף השער
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשי"ד
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ד.
בס"ד. י"ב תמוז, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת יום ג' פ' פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת יום ד' פ' פינחס, י"ג תמוז ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ מטות, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ מטות, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת יום ה' פ' עקב, כ"ף מנחם-אב ה'תשי"ד.
בס"ד. מנחם-אב, ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחה לא' – ראש-חודש אלול ה'תשי"ד.
בס"ד. ש"פ תצא, י"ג אלול, ה'תשי"ד.
בס"ד. שיחת ש"פ תצא, י"ג אלול ה'תשי"ד.
מכתב כללי
בס"ד. ש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשי"ד
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים, כ"ז אלול, ה'תשי"ד.
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשט"ו.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
– יג – שנת תשט"ו – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש-השנה, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשט"ו.
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. שיחת אור ליום ועש"ק, ב' דחול המועד סוכות,
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשט"ו.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשט"ו.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת יום ג' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ וישב, מבה"ח טבת ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת, ה'תשט"ו.
בס"ד. שיחת אור ליום ה' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ו.
בס"ד. ר"ד אור ליום ג' פ' וארא, כ"ד טבת, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשט"ו.
ד. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן, ואמר מאמר ד"ה ראה נתתיך אלקים גו'. ***
בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת יום ד' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשט"ו.
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשט"ו.
בס"ד. שיחת יום א' פ' תצוה, ה' אדר ה'תשט"ו.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. פורים, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשט"ו.
הוספה
– יד – שנת תשט"ו – חלק שני
דף השער
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשט"ו.
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשט"ו.
בס"ד. יום ג' ח"י אייר, ל"ג בעומר ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשט"ו.
בס"ד. שיחת ליל ערב חג השבועות ה'תשט"ו.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל א' דחג-השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשט"ו
בס"ד. יום ב' דחג-השבועות, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת יום ב' דחג-השבועות, ה'תשט"ו.
ד. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה וירד הוי' על הר סיני. ***
בס"ד. שיחת אסרו חג השבועות, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תשט"ו.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. משיחת ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז ה'תשט"ו.
בס"ד. יום א' פ' פנחס, י"ג תמוז, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת יום א' פ' פנחס, י"ג תמוז, ה'תשט"ו.
בס"ד. שיחת אור ליום ג' פ' פינחס, ט"ו תמוז ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ דברים, שבת חזון, ד' מנחם-אב ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ דברים, שבת חזון, ד' מנחם-אב ה'תשט"ו.
בס"ד. שיחת יום ב' פ' ראה, כ"ף מנחם-אב, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ו.
בס"ד. ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשט"ו
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול ה'תשט"ו.
מכתב כללי
בס"ד. שיחת יום ד' כ"ו אלול, ג' דסליחות ה'תשט"ו.
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשט"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
– טו – שנת תשט"ז – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת יום ד' פ' האזינו, ליל וא"ו תשרי ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ האזינו, ח' תשרי, שבת תשובה, ה'תשט"ז
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,
בס"ד. שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשט"ז.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז.
בס"ד. ר"ד, אור ליום ב' פ' נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשט"ז.
בס"ד. ר"ד לא' ביחידות, יום ג' פ' וירא, ט"ז מרחשון, ה'תשט"ז.
בס"ד. אור ליום ועש"ק פ' חיי שרה, כ"ו מרחשון ה'תשט"ז
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ וישלח, ח"י כסלו, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תשט"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום א' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשט"ז.
– טז – שנת תשט"ז – חלק שני
דף השער
בס"ד. ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשט"ז.
בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים,
בס"ד. ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר ה'תשט"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. פורים, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי,
מכתב כללי
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשט"ז.
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ליל ערב חג השבועות ה'תשט"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשט"ז
בס"ד. יום ב' דחג השבועות (מאמר א), ה'תשט"ז
בס"ד. יום ב' דחג השבועות (מאמר ב), ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשט"ז.
– יז – שנת תשט"ז – חלק שלישי
דף השער
בס"ד. ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ליל ג' תמוז ה'תשט"ז.
בס"ד. ר"ד יום ה' פ' בלק, ה' תמוז ה'תשט"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ב תמוז ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ש"פ בלק, י"ד תמוז ה'תשט"ז.
בס"ד. ט"ז תמוז, במחנה-קיץ "גן ישראל", ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ב' פ' פינחס, ט"ז תמוז ה'תשט"ז
בס"ד. ר"ד יום ב' פ' פינחס, ט"ז תמוז ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת יום ד' פ' פינחס, ח"י תמוז ה'תשט"ז.
ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ש"פ מטות ומסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ז.
בס"ד. ר"ד שלהי מנחם-אב, ה'תשט"ז.
בס"ד. ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשט"ז.
בס"ד. שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשט"ז.
בס"ד, ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשט"ז
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשט"ז.
מכתב כללי
– יח – שנת תשי"ז – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת יום ד', ז' תשרי ה'תשי"ז.
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ז.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ז.
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (התוועדות ב), ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו, תשי"ז.
בס"ד. שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשי"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל ש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו, אחרי קבלת שבת, ה'תשי"ז
בס"ד. ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, כ"ף כסלו ה'תשי"ז.
בס"ד. מוצש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת מוצש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ מקץ, חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת אור ליום ב' פ' ויגש, ליל נר ה' דחנוכה ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ז.
– יט – שנת תשי"ז – חלק שני
דף השער
ב"ה. נוסח המכתב שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ תשא, שושן-פורים קטן, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ תשא, שושן-פורים קטן, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ פקודי, פרשת שקלים,
בס"ד. שיחת ש"פ פקודי, פרשת שקלים,
בס"ד. שיחת ש"פ צו, פ' זכור, י"ג אדר-שני, ה'תשי"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. פורים (מאמר א), ה'תשי"ז
בס"ד. פורים (מאמר ב), ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן (מאמר א), ה'תשי"ז
בס"ד. ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן (מאמר ב), ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ טהרה, ה' ניסן, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ טהרה, ה' ניסן ה'תשי"ז.
בס"ד. ר"ד חודש ניסן, ה'תשי"ז.
מכתב כללי
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"ז.
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז.
לקוטי שיחות
מאמרים מלוקטים
רשימות
היום יום
ענינה של תורת החסידות
לקוטי טעמים ומנהגים להגדה של פסח