ספריית חב"ד ליובאוויטש

מסביב לחסידות

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
פתיחה
פתח דבר
מבוא
ארכיון הרא"ח
פרק ראשון - תולדות אברהם חיים
אישיותו
אביו
בניו ובני ביתם
עסקיו
פרק שני - התקשרותו לרבותינו
כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
פרק שלישי - העיירה פלעשצעניץ
החסידים שבעיירה
חסידים ומתנגדים
הרב והשו"ב בעיירה
פרק רביעי - תקופת המאסר
המאסר
הישיבה במאסר בסמאלענסק
התנאים במאסרו
ביקורי ידידים
הקלה בתנאי מאסרו
הצפיה לגאולה
פרק חמישי - התקופה שאחרי המאסר
הבריחה מרוסיה
ההגירה לארה"ב
גיוס כספים למען תומכי תמימים
צוואתו
פטירתו
פרק שישי - כתביו בהלכה
ברכת הלבנה דרך חלון
חיוב שמיעת קריאת התורה
מניעת עצמו מלעלות לתורה
ברכת הגומל ביציאה ממאסר
ישוב להשגה על הצמח צדק
הערות לס' באר אליעזר
פרק שביעי - כתביו בקבלה וחסידות
הערות למאמר לך לך תר"נ
בענין הנ"ל
הערות למאמר שבועות תרט"ל
הערות לביאורי הזהר
י"ב או כ"ד צירופים
סדר ארבעת הבנים שבהגדה
מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל
ד' שצריכים להודות - בתפלת שמו"ע
היו נכונים לשלשת ימים
טוב מאד
ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש
בכל לבבך
פרק שמיני - כתביו בלשון ודקדוק
פירוש ונשים משלו בו
פירוש מטעמת - תבולע
צוה או צוה בברכת מילה
פעלים נגזרים משמות
וישרנה ל' שיר או ישר
עמוד - קום לנקבה
בענין הנ"ל
פרק תשיעי - כתביו בהשקפה ועבודת ה'
עצבות, מאנין תבירין וליצנות
בענין הנ"ל
עצבות ומרירות
בענין הנ"ל
שאלות אצל רבותינו בעניני עסק
קירוב בנים לאביהם שבשמים
ואהבת לרעך כמוך וקנה לך חבר
קירוב ידיד שנתרחק בארה"ב
בענין הנ"ל
שבירת התאוות עפ"י דרך החסידות
מעלת השידוכים מבית כשר
נחפשה דרכינו ונחקורה
תולדות חב"ד בארץ הקודש
פרק א. עליית החסידים לארץ הקודש
פתיחה
הרפתקאות בדרך
ההתיישבות בצפת
ההגירה מצפת לטבריה
ישוב החסידים שנשארו בצפת
פרק ב. קופת מעות ארה"ק
שד"רות ר' ישראל מפולוצק
מעמדות ארה"ק
מינוי אדה"ז לנשיא מעות אה"ק
פרק ג. שד"רות טבריה
פתיחה
ר' שלמה זלמן הכהן מווילנא
ר' אליעזר זוסמן מזלאבין
ר' אהרן ב"ר יצחק אייזיק הגדול ור' אהרן ב"ר מאיר הקטן
ר' צבי הירש בעש"ט ור' צבי הירש סג"ל מהארקי
ר' מאיר ב"ר יעקב מביחוב ישן
פרק ד. הר"א מקאליסק ואדמו"ר הזקן
פתיחה
וצדיק באמונתו יחיה ושיטת חב"ד
יסוד כולל וואהלין
פרק ה. יסוד כולל נפרד לאנשי חב"ד
פתיחה
קופה מיוחדת לאנשי חב"ד שבארה"ק
פרק ו. יסוד ישוב חב"ד בחברון
פתיחה
פרק ז. יסוד כולל חב"ד
פתיחה
פרק ח. תמיכת כ"ק אדמו"ר האמצעי בישוב חברון
פתיחה
פרק ט. שד"רות חברון לרוסיה
פתיחה
שד"רי שנת תקפ"ג
שד"רים בשנים תקפ"ה-ו
כתבי שד"רות
השד"ר ר' ישראל יפה המדפיס מקאפוסט
ר' אורי אורנשטיין
ר' משה בר"ד יפה
ר' יוסף יהודה ליב משיוף
פרק יו"ד. ההסכם בין עדת חב"ד לעדת הספרדים בחברון
פתיחה
דמי חסות
השד"רות המשותפת
השד"ר ר' יצחק ב"ר שלמה אשכנזי
הסכם תרס"ו
פרק יא. פרעות תקצ"ד ושד"רות ר' נתן עמרם
פתיחה
האגרת לועד הפקוא"מ
שד"רות ר' נתן עמרם
שליחותו גם לארצות אשכנז
ביטול שליחותו
פרק יב. תמיכת הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם
פתיחה
תמיכה לבניית מקוה בחברון
חברת תרומת הקודש שבארה"ב והשד"רות לארה"ב
אגרות כולל חב"ד לפקוא"מ
פרק יג. אישים ומשפחות
ר' שמעון שמרלינג
ר' ליב בעל היסורים
ר' ישראל יפה המדפיס מקאפוסט
ר' משה מייזליש
ר' ליב חיטריק מסענא
ר' יוסף יהודה ליב משיוף
ר' יעקב (כולי) סלונים וסייעתו
פרק יד. רבני חב"ד בחברון
ר' שמואל סגל מו"ץ דק' ראהאטשוב
ר' שמעון מנשה חייקין
ר' יהודה ליב שאול ליבין
ר' דובער אפרת
פרק טו. בתי כנסת חב"ד בחברון
פתיחה
פרק טז. תמיכת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בישוב חברון
פתיחה
ראשי כולל חב"ד נוסעים אל כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
הגבאי הכללי שבחו"ל
פרק יז. ביקור ותמיכת משה מונטיפיורי
פתיחה
התמיכה ששלח להם
עבודת האדמה
ביקור תר"ט
פטירתו והתמיכה מעזבונו
פרק יח. קהלה אשכנזית נוספת בחברון
פתיחה
התיישבות משפחות הויזמן והרשלר בחברון
יסוד הועד הכללי לעדת האשכנזים בחברון
פרק יט. סבלות חברון וההגירה לירושלים
פתיחה
סופו של "הרב השחור"
המצב בחברון בשנים הבאות
פרק כ. תמיכת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בישוב חברון
פתיחה
פרק כא. קניית חצר רומנו
פתיחה
קניית החצר ע"י כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
הישיבה תורת אמת בבית רומנו
מצב החצר אחרי המלחמה
פרק כב. קניית החצר הקטנה
פתיחה
פרק כג. ר' שלמה יהודה ליב אליעזרוב (שיל"א)
פתיחה
השד"רות הראשונה שלו
שד"רותו לבוכרה ורבנות סמרקנד
הרבנות בחברון
שליחותו הרביעית
שליחותו החמישית
הגירתו לירושלים
פרק כד. הישיבה "מגן אבות" בחברון
פתיחה
סניף לישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש
פרק כה. הישיבה "תורת אמת" בחברון
פתיחה
"תורת אמת" כהמשך לישיבת "מגן אבות"
נסיעת המשפיע והתלמידים
פתיחת הישיבה
התלמידים
הלימודים בישיבה
החזרה לליובאוויטש
פרק כו. חב"ד בחברון בעת ואחרי המלחמה
פתיחה
פרק כז. הישוב החב"די בירושלים
פתיחה
ר' ברוך מרדכי איטינגא
התרחבות הישוב החב"די בירושלים
פרק כח. בתי כנסת חב"ד בירושלים
פתיחה
ביהכ"נ "בית מנחם" ע"ש ה"צמח צדק"
תרומת משפחת ששון
בניית קומה שניה לביהכ"נ
קניית הבנין הסמוך
בעת ואחרי המלחמה
ביהכ"נ "אהל יצחק"
פרק כט. רבני חב"ד בירושלים
פתיחה
פרק ל. ישיבות חב"ד בירושלים
פתיחה
נסיון פתיחת ישיבה בשנים תרס"ב-ד
ישיבת "צמח צדק"
ישיבת "מדרש שמואל"
פרק לא. הישיבה "תורת אמת" בירושלים
פתיחה
קביעותה בירושלים
נסיון פתיחתה בשנת תרפ"א
מיקום הישיבה
ראשי הישיבה ומנהליה
המשפיע ר' אלטר שמחוביץ
פרק לב. הישוב החב"די בצפת וטבריה
פתיחה
ההתיישבות המחודשת - משנת תר"ל ואילך
פרק לג. הישוב החב"די בתל-אביב יפו
פתיחה
מינוי ה"ר שניאור זלמן סלונים לרב
פרק לד. ישיבת חב"ד בתל-אביב
פתיחה
יסוד ישיבת "אחי תמימים"
התפתחות הישיבה
יסוד מחלקת "תומכי תמימים"
עם עליית הפליטים מרוסיה
העברת הישיבה ללוד
פרק לה. מבנה "כולל חב"ד" ומנהליו
פתיחה
ממוני "כולל חב"ד" בחברון
ממוני "כולל חב"ד" בירושלים
בעלי האדרעס
פרק לו. שד"רות כולל חב"ד
פתיחה
שד"רות ר' שאול אשכנזי בשנת תרי"ז
שד"רות כולל חב"ד בשנים הבאות
פרק לז. ההסכמים עם שאר הכוללות
פתיחה
הסכם תרכ"ח
הסכם תרל"ב
ביטול ההסכמים בשנת תרס"ו
פרק לח. מרכז כולל חב"ד בחברון או בירושלים
פתיחה
מעשה תרמ"ח
בשנים הבאות
פרק לט. יסוד הועד החברוני
פתיחה
מינוי גבאי ושד"רים מיוחדים
צירוף הרמד"ס ל"אדרעס"
הקונטרסים בעניני כולל חב"ד
פרק מ. מטרת הכולל
פתיחה
פרק מא. כולל חב"ד המיוחד
פתיחה
האשמות והצדקות
האיחוד
פרק מב. הכולל בנשיאות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
פתיחה
קבלת הנשיאות
שלחן הנשיאות
התקנון
פרק מג. אגודת חב"ד שבארה"ק
פתיחה
קירוב יהודים ליהדות
"אגודת חב"ד" ו"כולל חב"ד"
פתיחת ספריות חב"ד
זכרון לבני ישראל
פתח דבר
פתיחה
פרק ראשון
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יו"ד
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טו
פרק טז
פרק יז
פרק יח
פרק יט
פרק כ
פרק כא
פרק כב
פרק כג
פרק כד
פרק כה
פרק כו
פרק כז
פרק כח
פרק כט
פרק ל
פרק לא
פרק לב
פרק לג
פרק לד
פרק לה
פרק לו
פרק לז
השלמה וסיכום
למען ידעו בנים יוולדו
פתח דבר
א. תרע"ד — תרצ"ח
תרע"ד
חורף תרפ"ח
חורף תרפ"ט
ישיבת תו"ת בוויטעבסק
ישיבת תו"ת במאגילאוו
חורף תר"צ - ישיבת תו"ת בחערסאן
שנת תרצ"ח
ב. מוסקבה
מוסקבה
החתונה שלנו
ה'תש"א - מלחמת העולם השני'
לידת בתנו לאה שתחי'
ג. סמרקנד
סמרקנד
חורף תש"ב
שנה שני' בסמרקנד
לידת בתנו מרים רייזל שתחי'
סיום המלחמה
הנסיעה ללמברג
למברג
אודות ה'בריחה'
היציאה מפולין
חורף תש"ז
הנסיעה לפאריז
ד. פאריז — קיץ תש"ז
פאריז – קיץ תש"ז
ענין אירלנד
לידת בננו גרשון
ה. אמריקה
הנסיעה לאמריקה
אודות ההסתדרות
הכנסי לדפוס-לינאטיפ
הדפסת ספר 'קיצורים והערות על תניא'
הדפסת "החלצו-רנ"ט"
חורף תש"ט - הדפסת קונ' ב' ניסן תש"ט
ניסן תש"ט - קריאת התורה אצל הרבי נ"ע
משרת השמשות בביהכ"נ
לידת בתנו פייגל
הנהגתי בביהכ"נ
קיץ תש"ט — חורף תש"י
"אידן מאכן מיר ניט ענג!"
הדפסת קונטרס 'באתי לגני — תש"י' והסתלקות הרבי נ"ע
שנת האבלות
הפדיון של הרב בנימינסאן
התייסדות דפוס 'עזרא' ו'בלשן'
ה'מרכז' נעשה שותף
דפוס 'בלשן'
פטירת אבי מורי אלי' ב"ר אחיעזר זכרונו לברכה
רשימת אחותי גאלדע
דודנו ר' זוסיא פז ע"ה
לידת בתנו נחמה
כניסת רשד"ב פעווזנער ע"ה כשותף
השתטחות על ציון הרבי נ"ע
פטירת אמי מורתי ע"ה
לידת בתנו זיסל שתחי'
ה'תשט"ו - רכישת הבית שלי
התחלת קריאת התורה ב-770, ועוד ענינים של קריה"ת
ביקור אצל הרב לנדא ז"ל
קיץ תש"כ
תשכ"א - בננו גרשון שי' נעשה בר-מצוה
חתונת ירחמיא' בנימין הלוי ולאה קליין
יחידות, קריה"ת ותפלה
תשכ"ד - חתונת משה ומרים נעמענאוו
תשכ"ה - סידור והדפסת 'המשך תרס"ו' בפעם הראשונה
תפלת מנחה בבית הדפוס
דא"ח באותיות מרובעות
הרה"ח ר' יחזקאל פייגין הי"ד
תשכ"ט - חתונת מ"מ (מני) ופייגל שי' וולף
חתונת בננו גרשון שי' ורחל לאה ע"ה
תשל"ה - חתונת נחמה ע"ה ושמואל שי' גרייזמן
חתונת זיסל ואלעזר גורעוויץ
תשמ"ז - פטירתו של שותפי רשד"ב ז"ל
תשנ"ב - פטירת בתנו נחמה ע"ה
ברכותיו של הרבי שליט"א והניתוחים שלי
יובל החמשים לנישואינו
ומענין לענין — ברכות כ"ק הרבי שליט"א
לסיים בכי — טוב
על הטוב יזכר
זכרונותי
דף השער
מבוא
פרק א. בית אבא
פרק ב. ימי הילדות בזיוויטוב
פרק ג. ימי המלחמה והמהומות[ftnref_1_I]
פרק ד. ההגירה לליפאוויץ
פרק ה. שלטון הזדים
פרק ו. מלחמת קיום
פרק ז. הנסיעה לישיבה בקיוב
פרק ח. הנסיעה לישיבת תו"ת בוויטבסק
פרק ט. הלימודים בישיבה בוויטבסק
פרק יו"ד. סגירת הישיבה בנעויל פולוצק וקרעמענטשוג
פרק יא. סגירת הישיבה בוויטבסק
פרק יב. בישיבה בעיירות גרוזיה
פרק יג. הישיבה יורדת למחתרת
פרק יד. הישיבה בקיוב
פרק טו. הנסיעה למוסקבה
פרק טז. המאסר והבריחה
פרק יז. הלימוד בצ'ערניגאוו
פרק יח. הרישום במוסקבה
פרק יט. הישיבה במאלאחובקה
פרק כ. הנסיעה ללעניגראד
פרק כא. מכתב מהרבי
פרק כב. המשך הלימודים במוסקבה
פרק כג. עזר מהרבי
פרק כד. הסתדרות אנ"ש בפרברי מוסקבה
פרק כה. המאסרים
פרק כו. ההתייצבות לצבא
פרק כז. הלימוד בוואראניז'
פרק כח. הישיבה בקריוואיראג
פרק כט. הנישואים וההגירה לחרקוב
פרק ל. הבריחה מחרקוב
פרק לא. ההסתדרות בסאמארקאנד
פרק לב. ההתכתבות עם הרבי
פרק לג. היציאה מרוסיה
פרק לד. הנסיעה ב"עשאלון"
פרק לה. מגיעים לגבול פולין
פרק לו. תחנת  לאדז'
פרק לז. גניבת הגבול
פרק לח. מחנה  פאקינג
פרק לט. תחנת  פאריז
פרק מ. ההסתדרות בכפר חב"ד
פרק מא. הנסיעה הראשונה לרבי
פרק מב. ראש השנה תשכ"ג אצל הרבי
פרק מג. יחידויות והתוועדויות בחודש החגים
פרק מד‎. שמע"צ ושמח"ת
ליובאוויטש
דף השער
פתח דבר
יסוד העיירה ליובאוויטש
ליובאוויטש בדור הראשון של חב"ד
ליובאוויטש בדור השני של חב"ד
ליובאוויטש בדור השלישי של חב"ד
ליובאוויטש בדור הרביעי של חב"ד
ליובאוויטש בדור החמישי של חב"ד
ליובאוויטש בדור הששי של חב"ד
ליובאוויטש בתקופתינו
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי
דף השער
פתח דבר
מבוא
שלושה שלבים בגאולת רבינו
תוכן ההלשנה, החקירות והזיכוי
השתלשלות המאורעות
מבנה המערכת
גילוי התיק
פרק א - כתבי-המלשינות
א כתב-המלשינות הראשון יוני 1825 [כ"ז סיון - כ"ו תמוז תקפ"ה]
ב כתב-המלשינות השני יוני 1825 [כ"ז סיון - כ"ו תמוז תקפ"ה]
ג כתב-המלשינות השלישי יולי 1825 [כ"ז תמוז - כ"ח מנ"א תקפ"ה]
ד נספח א לכתב-המלשינות מכתב רבינו אודות חלוקת מעות המעמד[טבת תקע"ד]
ה נספח ב לכתב-המלשינות מכתב רבינו והרה"ק מסטאראשעלע אל המלשין[תקס"ב - תקס"ט]
ו נספח ג לכתב-המלשינות מכתב רבינו לחסידים אודות מצב החסידות  [תקע"ו]
פרק ב - המאסר והחקירה
ז המושל חאוונסקי לפקיד המשטרה להביא את רבינו לחקירה ספטמבר 1825  [א' - ל' תשרי תקפ"ו]
ח חאוונסקי למשרד האוצר לשלם הוצאות השליחים 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]
ט חאוואנסקי לחוקרים ניהול החקירה ודרישה 2 לאוקטובר 1825  [ב' מר"ח תקפ"ו]
יו"ד חקירת ר' זלמן סלונים אודות רבינו 5 באוקטובר 1825  [ה' מר"ח תקפ"ו]
יא חקירת ר' שלמה פרידמן אודות רבינו
יב חקירתו הראשונה של רבינו 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]
יג תשובות רבינו לשאלות החוקרים 9 באוקטובר 1825  [ט' מר"ח תקפ"ו]
יד העתק קטע המכתב ותרגומו מחדש 13 באוקטובר 1828 [י"ג מר"ח תקפ"ו]
טו הקטע, התרגום, וביאור רבינו עליו
טז חקירתו השניה של רבינו[ט"ו מר"ח תקפ"ו]
יז תשובות רבינו לשאלות החוקרים 15 באוקטובר 1825 [ט"ו מר"ח תקפ"ו]
יח חאוואנסקי לשני החוקרים על החוקר השלישי הוטלה משימה אחרת 16 באוקטובר 1825 [ט"ז מר"ח תקפ"ו]
יט חקירתו השלישית של רבינו 19 באוקטובר 1825 [י"ט מר"ח תקפ"ו]
כ תשובות רבינו לשאלות החוקרים
כא חקירת הרה"ק ר' אהרן מסטאראשעלע 21-28 באוקטובר 1825 [כ"א-ח מר"ח תקפ"ו]
כב החוקר קורביצקי אל חאוואנסקי אודות ביהכ"נ והספרים בליובאוויטש[שלהי מר"ח תקפ"ו]
כג רבינו אל המושל חאוונסקי בקשה לשחררו 4 בנובמבר 1825 [ו' כסלו תקפ"ו]
כד החוקרים אל חאוואנסקי סקירת תוצאות החקירה 10 בנובמבר 1825 [י"ב כסלו תקפ"ו]
פרק ג - העברת המשפט למוהילוב
כה חאוואנסקי לממשל פלך מוהילוב לערוך משפט 17 בנובמבר 1825 [י"ט כסלו תקפ"ו]
כו חאוואנסקי לתובע הכללי של מוהילוב לפקח על עריכת משפט[י"ט כסלו תקפ"ו]
כז התובע הכללי לחאוואנסקי אישור קבלת הצו 2 בדצמבר 1825 [ד' טבת תקפ"ו]
כח ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי העברת החקירה לבית משפט השלום בבאבינאוויטש 16 בדצמבר 1825 [י"ח טבת תקפ"ו]
כט התובע הכללי לחאוואנסקי העברת הפיקוח למפקח בית המשפט המחוזי 9 בינואר 1826 [י"ג שבט תקפ"ו]
ל מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי עיכובי המשך החקירה 23 בינואר 1826 [כ"ז שבט תקפ"ו]
לא מ"מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה 12 בפברואר 1826 [י"ז אד"ר תקפ"ו]
לב חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 22 בפברואר 1826 [כ"ז אד"ר תקפ"ו]
לג מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה בארשא קאפוסט ומוהילוב 24 בפברואר 1826 [כ"ט אד"ר תקפ"ו]
לד חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 4 במרץ 1826 [ז' אד"ש תקפ"ו]
לה חאוואנסקי לתובע הכללי להשגיח על ניהול התיק כראוי[ז' אד"ש תקפ"ו]
לו התובע הכללי של מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 10 במרץ 1826 [י"ג אד"ש תקפ"ו]
לז ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 17 במרץ 1826 [כ' אד"ש תקפ"ו]
לח מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי העיכובים בהמשך החקירה 31 במרץ 1826 [ה' ניסן תקפ"ו]
לט ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירות בקאפוסט ארשא ומוהילוב 7 באפריל 1826 [י"ב ניסן תקפ"ו]
מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי סיום החקירות 12 במאי 1826 [י"ז אייר תקפ"ו]
מא התובע הכללי לחאוואנסקי סיום החקירות 19 במאי 1826 [כ"ד אייר תקפ"ו]
מב מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי התיק נשלח לבית המשפט העליון במוהילוב 31 ביולי 1826 [ט' מנ"א תקפ"ו]
מג התובע הכללי לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]
מד ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]
מה חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק לעיון 21 באוקטובר 1826 [ב' מר"ח תקפ"ז]
מו בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי זיכוי סופי של רבינו 9 בפברואר 1827 [כ"ד שבט תקפ"ז]
מז חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק עם תמצית וסקירה 2 במרץ 1827 [ט"ו אדר תקפ"ז]
מח בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי סקירת התיק ופסק הדין 22 במרץ 1827 [ו' ניסן תקפ"ז]
מט חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב דרישה לקיים הבקשה הקודמת 29 במרץ 1827 [י"ג ניסן תקפ"ז]
נ בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי כבר שלחו התיק עם סקירה ופסק הדין 13 באפריל 1827 [כ"ח ניסן תקפ"ז]
פרק ד - נסיון העברתו לפטרבורג
נא חאוואנסקי לסינט בפטרבורג ערעור על החלטת בית המשפט לזכות את רבינו 15 במאי 1827 [ר"ח סיון תקפ"ז]
נב חאוואנסקי לבית המשפט במוהילוב שלח התיק עם ערעור אל הסינט בפטרבורג 31 במאי 1827 [ר"ח סיון תקפ"ז]
נג הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי אישור החלטת בית המשפט לזכות את רבינו 28 בנובמבר 1827 [כ"א כסלו תקפ"ח]
נד בית המשפט במוהילוב לחאוואנסקי קיבלו החלטת הסינט בפטרבורג 11 בינואר 1828 [ז' שבט תקפ"ח]
נה מזכירות חאוואנסקי החלטת הסינט. הוצאות המשפט 17 במרץ 1828 ואילך [י"ד ניסן תקפ"ח]
נו הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי מענה להמלצותיו בשאלת הרבנים 25 בינואר 1834 [כז שבט תקצ"ד]
נז בית משפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי העתקת המלצותיו לסינט 15 בפברואר 1834 [י"ח אדר תקצ"ד]
נח חאוואנסקי לממשל פלך מוהילוב מענה הסינט בפטרבורג להמלצותיו 17 בפברואר 1834 [כ' אדר תקצ"ד]
פרק ה - נספחים
פרק ה - נספחים
נט תרומות למעמד הרה"ק ר' אהרן מסטאראשעלע תקע"ט - תקפ"א
ס חוזה משפט בוררות לפני רבינו 24 במאי 1814[כ"א סיון תקע"ז]
סא שלמה מלאיעב לרבינו משלוח 1000 רו"כ ח"י שבט תקפ"ה
סב הערכה ומינוי נאמנים למען מגורשי הכפרים כ'-כ"ג אד"ר [תקפ"ד]
סג הסכם ובחירת גבאים לביהכ"נ ומקוה במוהילוב 17 ביולי שנת 1822[י"א מנ"א תקפ"ב]
סד אישור ההסכם הנ"ל בבית משפט השלום מוהילוב 17 ביולי שנת 1822[י"א מנ"א תקפ"ב]
פרק ו - מכתבי רבינו בתקופת החקירות
סה רבינו למושל חאוואנסקי בד קודש[אדר-ניסן תקפ"ו?]
סו רבינו לא' מהחסידים[אדר-ניסן תקפ"ו?]
סז רבינו לר' לייב[אדר-ניסן תקפ"ו?]
סח רבינו לר"ש ורי"ו ורמ"ש[אדר - ניסן תקפ"ו?]