ספריית חב"ד ליובאוויטש

מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
תולדות חב"ד בארץ הקודש
זכרון לבני ישראל
למען ידעו בנים יוולדו
זכרונותי
ליובאוויטש
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי
דף השער
פתח דבר
מבוא
שלושה שלבים בגאולת רבינו
תוכן ההלשנה, החקירות והזיכוי
השתלשלות המאורעות
מבנה המערכת
גילוי התיק
פרק א - כתבי-המלשינות
א כתב-המלשינות הראשון יוני 1825 [כ"ז סיון - כ"ו תמוז תקפ"ה]
ב כתב-המלשינות השני יוני 1825 [כ"ז סיון - כ"ו תמוז תקפ"ה]
ג כתב-המלשינות השלישי יולי 1825 [כ"ז תמוז - כ"ח מנ"א תקפ"ה]
ד נספח א לכתב-המלשינות מכתב רבינו אודות חלוקת מעות המעמד[טבת תקע"ד]
ה נספח ב לכתב-המלשינות מכתב רבינו והרה"ק מסטאראשעלע אל המלשין[תקס"ב - תקס"ט]
ו נספח ג לכתב-המלשינות מכתב רבינו לחסידים אודות מצב החסידות  [תקע"ו]
פרק ב - המאסר והחקירה
ז המושל חאוונסקי לפקיד המשטרה להביא את רבינו לחקירה ספטמבר 1825  [א' - ל' תשרי תקפ"ו]
ח חאוונסקי למשרד האוצר לשלם הוצאות השליחים 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]
ט חאוואנסקי לחוקרים ניהול החקירה ודרישה 2 לאוקטובר 1825  [ב' מר"ח תקפ"ו]
יו"ד חקירת ר' זלמן סלונים אודות רבינו 5 באוקטובר 1825  [ה' מר"ח תקפ"ו]
יא חקירת ר' שלמה פרידמן אודות רבינו
יב חקירתו הראשונה של רבינו 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]
יג תשובות רבינו לשאלות החוקרים 9 באוקטובר 1825  [ט' מר"ח תקפ"ו]
יד העתק קטע המכתב ותרגומו מחדש 13 באוקטובר 1828 [י"ג מר"ח תקפ"ו]
טו הקטע, התרגום, וביאור רבינו עליו
טז חקירתו השניה של רבינו[ט"ו מר"ח תקפ"ו]
יז תשובות רבינו לשאלות החוקרים 15 באוקטובר 1825 [ט"ו מר"ח תקפ"ו]
יח חאוואנסקי לשני החוקרים על החוקר השלישי הוטלה משימה אחרת 16 באוקטובר 1825 [ט"ז מר"ח תקפ"ו]
יט חקירתו השלישית של רבינו 19 באוקטובר 1825 [י"ט מר"ח תקפ"ו]
כ תשובות רבינו לשאלות החוקרים
כא חקירת הרה"ק ר' אהרן מסטאראשעלע 21-28 באוקטובר 1825 [כ"א-ח מר"ח תקפ"ו]
כב החוקר קורביצקי אל חאוואנסקי אודות ביהכ"נ והספרים בליובאוויטש[שלהי מר"ח תקפ"ו]
כג רבינו אל המושל חאוונסקי בקשה לשחררו 4 בנובמבר 1825 [ו' כסלו תקפ"ו]
כד החוקרים אל חאוואנסקי סקירת תוצאות החקירה 10 בנובמבר 1825 [י"ב כסלו תקפ"ו]
פרק ג - העברת המשפט למוהילוב
כה חאוואנסקי לממשל פלך מוהילוב לערוך משפט 17 בנובמבר 1825 [י"ט כסלו תקפ"ו]
כו חאוואנסקי לתובע הכללי של מוהילוב לפקח על עריכת משפט[י"ט כסלו תקפ"ו]
כז התובע הכללי לחאוואנסקי אישור קבלת הצו 2 בדצמבר 1825 [ד' טבת תקפ"ו]
כח ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי העברת החקירה לבית משפט השלום בבאבינאוויטש 16 בדצמבר 1825 [י"ח טבת תקפ"ו]
כט התובע הכללי לחאוואנסקי העברת הפיקוח למפקח בית המשפט המחוזי 9 בינואר 1826 [י"ג שבט תקפ"ו]
ל מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי עיכובי המשך החקירה 23 בינואר 1826 [כ"ז שבט תקפ"ו]
לא מ"מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה 12 בפברואר 1826 [י"ז אד"ר תקפ"ו]
לב חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 22 בפברואר 1826 [כ"ז אד"ר תקפ"ו]
לג מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה בארשא קאפוסט ומוהילוב 24 בפברואר 1826 [כ"ט אד"ר תקפ"ו]
לד חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 4 במרץ 1826 [ז' אד"ש תקפ"ו]
לה חאוואנסקי לתובע הכללי להשגיח על ניהול התיק כראוי[ז' אד"ש תקפ"ו]
לו התובע הכללי של מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 10 במרץ 1826 [י"ג אד"ש תקפ"ו]
לז ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 17 במרץ 1826 [כ' אד"ש תקפ"ו]
לח מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי העיכובים בהמשך החקירה 31 במרץ 1826 [ה' ניסן תקפ"ו]
לט ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירות בקאפוסט ארשא ומוהילוב 7 באפריל 1826 [י"ב ניסן תקפ"ו]
מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי סיום החקירות 12 במאי 1826 [י"ז אייר תקפ"ו]
מא התובע הכללי לחאוואנסקי סיום החקירות 19 במאי 1826 [כ"ד אייר תקפ"ו]
מב מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי התיק נשלח לבית המשפט העליון במוהילוב 31 ביולי 1826 [ט' מנ"א תקפ"ו]
מג התובע הכללי לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]
מד ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]
מה חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק לעיון 21 באוקטובר 1826 [ב' מר"ח תקפ"ז]
מו בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי זיכוי סופי של רבינו 9 בפברואר 1827 [כ"ד שבט תקפ"ז]
מז חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק עם תמצית וסקירה 2 במרץ 1827 [ט"ו אדר תקפ"ז]
מח בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי סקירת התיק ופסק הדין 22 במרץ 1827 [ו' ניסן תקפ"ז]
מט חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב דרישה לקיים הבקשה הקודמת 29 במרץ 1827 [י"ג ניסן תקפ"ז]
נ בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי כבר שלחו התיק עם סקירה ופסק הדין 13 באפריל 1827 [כ"ח ניסן תקפ"ז]
פרק ד - נסיון העברתו לפטרבורג
נא חאוואנסקי לסינט בפטרבורג ערעור על החלטת בית המשפט לזכות את רבינו 15 במאי 1827 [ר"ח סיון תקפ"ז]
נב חאוואנסקי לבית המשפט במוהילוב שלח התיק עם ערעור אל הסינט בפטרבורג 31 במאי 1827 [ר"ח סיון תקפ"ז]
נג הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי אישור החלטת בית המשפט לזכות את רבינו 28 בנובמבר 1827 [כ"א כסלו תקפ"ח]
נד בית המשפט במוהילוב לחאוואנסקי קיבלו החלטת הסינט בפטרבורג 11 בינואר 1828 [ז' שבט תקפ"ח]
נה מזכירות חאוואנסקי החלטת הסינט. הוצאות המשפט 17 במרץ 1828 ואילך [י"ד ניסן תקפ"ח]
נו הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי מענה להמלצותיו בשאלת הרבנים 25 בינואר 1834 [כז שבט תקצ"ד]
נז בית משפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי העתקת המלצותיו לסינט 15 בפברואר 1834 [י"ח אדר תקצ"ד]
נח חאוואנסקי לממשל פלך מוהילוב מענה הסינט בפטרבורג להמלצותיו 17 בפברואר 1834 [כ' אדר תקצ"ד]
פרק ה - נספחים
פרק ה - נספחים
נט תרומות למעמד הרה"ק ר' אהרן מסטאראשעלע תקע"ט - תקפ"א
ס חוזה משפט בוררות לפני רבינו 24 במאי 1814[כ"א סיון תקע"ז]
סא שלמה מלאיעב לרבינו משלוח 1000 רו"כ ח"י שבט תקפ"ה
סב הערכה ומינוי נאמנים למען מגורשי הכפרים כ'-כ"ג אד"ר [תקפ"ד]
סג הסכם ובחירת גבאים לביהכ"נ ומקוה במוהילוב 17 ביולי שנת 1822[י"א מנ"א תקפ"ב]
סד אישור ההסכם הנ"ל בבית משפט השלום מוהילוב 17 ביולי שנת 1822[י"א מנ"א תקפ"ב]
פרק ו - מכתבי רבינו בתקופת החקירות
סה רבינו למושל חאוואנסקי בד קודש[אדר-ניסן תקפ"ו?]
סו רבינו לא' מהחסידים[אדר-ניסן תקפ"ו?]
סז רבינו לר' לייב[אדר-ניסן תקפ"ו?]
סח רבינו לר"ש ורי"ו ורמ"ש[אדר - ניסן תקפ"ו?]