ספריית חב"ד ליובאוויטש

תולדות חב"ד בארץ הקודש

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
תולדות חב"ד בארץ הקודש
פרק א. עליית החסידים לארץ הקודש
פתיחה
הרפתקאות בדרך
ההתיישבות בצפת
ההגירה מצפת לטבריה
ישוב החסידים שנשארו בצפת
פרק ב. קופת מעות ארה"ק
שד"רות ר' ישראל מפולוצק
מעמדות ארה"ק
מינוי אדה"ז לנשיא מעות אה"ק
פרק ג. שד"רות טבריה
פתיחה
ר' שלמה זלמן הכהן מווילנא
ר' אליעזר זוסמן מזלאבין
ר' אהרן ב"ר יצחק אייזיק הגדול ור' אהרן ב"ר מאיר הקטן
ר' צבי הירש בעש"ט ור' צבי הירש סג"ל מהארקי
ר' מאיר ב"ר יעקב מביחוב ישן
פרק ד. הר"א מקאליסק ואדמו"ר הזקן
פתיחה
וצדיק באמונתו יחיה ושיטת חב"ד
יסוד כולל וואהלין
פרק ה. יסוד כולל נפרד לאנשי חב"ד
פתיחה
קופה מיוחדת לאנשי חב"ד שבארה"ק
פרק ו. יסוד ישוב חב"ד בחברון
פתיחה
פרק ז. יסוד כולל חב"ד
פתיחה
פרק ח. תמיכת כ"ק אדמו"ר האמצעי בישוב חברון
פתיחה
פרק ט. שד"רות חברון לרוסיה
פתיחה
שד"רי שנת תקפ"ג
שד"רים בשנים תקפ"ה-ו
כתבי שד"רות
השד"ר ר' ישראל יפה המדפיס מקאפוסט
ר' אורי אורנשטיין
ר' משה בר"ד יפה
ר' יוסף יהודה ליב משיוף
פרק יו"ד. ההסכם בין עדת חב"ד לעדת הספרדים בחברון
פתיחה
דמי חסות
השד"רות המשותפת
השד"ר ר' יצחק ב"ר שלמה אשכנזי
הסכם תרס"ו
פרק יא. פרעות תקצ"ד ושד"רות ר' נתן עמרם
פתיחה
האגרת לועד הפקוא"מ
שד"רות ר' נתן עמרם
שליחותו גם לארצות אשכנז
ביטול שליחותו
פרק יב. תמיכת הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם
פתיחה
תמיכה לבניית מקוה בחברון
חברת תרומת הקודש שבארה"ב והשד"רות לארה"ב
אגרות כולל חב"ד לפקוא"מ
פרק יג. אישים ומשפחות
ר' שמעון שמרלינג
ר' ליב בעל היסורים
ר' ישראל יפה המדפיס מקאפוסט
ר' משה מייזליש
ר' ליב חיטריק מסענא
ר' יוסף יהודה ליב משיוף
ר' יעקב (כולי) סלונים וסייעתו
פרק יד. רבני חב"ד בחברון
ר' שמואל סגל מו"ץ דק' ראהאטשוב
ר' שמעון מנשה חייקין
ר' יהודה ליב שאול ליבין
ר' דובער אפרת
פרק טו. בתי כנסת חב"ד בחברון
פתיחה
פרק טז. תמיכת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בישוב חברון
פתיחה
ראשי כולל חב"ד נוסעים אל כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
הגבאי הכללי שבחו"ל
פרק יז. ביקור ותמיכת משה מונטיפיורי
פתיחה
התמיכה ששלח להם
עבודת האדמה
ביקור תר"ט
פטירתו והתמיכה מעזבונו
פרק יח. קהלה אשכנזית נוספת בחברון
פתיחה
התיישבות משפחות הויזמן והרשלר בחברון
יסוד הועד הכללי לעדת האשכנזים בחברון
פרק יט. סבלות חברון וההגירה לירושלים
פתיחה
סופו של "הרב השחור"
המצב בחברון בשנים הבאות
פרק כ. תמיכת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בישוב חברון
פתיחה
פרק כא. קניית חצר רומנו
פתיחה
קניית החצר ע"י כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
הישיבה תורת אמת בבית רומנו
מצב החצר אחרי המלחמה
פרק כב. קניית החצר הקטנה
פתיחה
פרק כג. ר' שלמה יהודה ליב אליעזרוב (שיל"א)
פתיחה
השד"רות הראשונה שלו
שד"רותו לבוכרה ורבנות סמרקנד
הרבנות בחברון
שליחותו הרביעית
שליחותו החמישית
הגירתו לירושלים
פרק כד. הישיבה "מגן אבות" בחברון
פתיחה
סניף לישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש
פרק כה. הישיבה "תורת אמת" בחברון
פתיחה
"תורת אמת" כהמשך לישיבת "מגן אבות"
נסיעת המשפיע והתלמידים
פתיחת הישיבה
התלמידים
הלימודים בישיבה
החזרה לליובאוויטש
פרק כו. חב"ד בחברון בעת ואחרי המלחמה
פתיחה
פרק כז. הישוב החב"די בירושלים
פתיחה
ר' ברוך מרדכי איטינגא
התרחבות הישוב החב"די בירושלים
פרק כח. בתי כנסת חב"ד בירושלים
פתיחה
ביהכ"נ "בית מנחם" ע"ש ה"צמח צדק"
תרומת משפחת ששון
בניית קומה שניה לביהכ"נ
קניית הבנין הסמוך
בעת ואחרי המלחמה
ביהכ"נ "אהל יצחק"
פרק כט. רבני חב"ד בירושלים
פתיחה
פרק ל. ישיבות חב"ד בירושלים
פתיחה
נסיון פתיחת ישיבה בשנים תרס"ב-ד
ישיבת "צמח צדק"
ישיבת "מדרש שמואל"
פרק לא. הישיבה "תורת אמת" בירושלים
פתיחה
קביעותה בירושלים
נסיון פתיחתה בשנת תרפ"א
מיקום הישיבה
ראשי הישיבה ומנהליה
המשפיע ר' אלטר שמחוביץ
פרק לב. הישוב החב"די בצפת וטבריה
פתיחה
ההתיישבות המחודשת - משנת תר"ל ואילך
פרק לג. הישוב החב"די בתל-אביב יפו
פתיחה
מינוי ה"ר שניאור זלמן סלונים לרב
פרק לד. ישיבת חב"ד בתל-אביב
פתיחה
יסוד ישיבת "אחי תמימים"
התפתחות הישיבה
יסוד מחלקת "תומכי תמימים"
עם עליית הפליטים מרוסיה
העברת הישיבה ללוד
פרק לה. מבנה "כולל חב"ד" ומנהליו
פתיחה
ממוני "כולל חב"ד" בחברון
ממוני "כולל חב"ד" בירושלים
בעלי האדרעס
פרק לו. שד"רות כולל חב"ד
פתיחה
שד"רות ר' שאול אשכנזי בשנת תרי"ז
שד"רות כולל חב"ד בשנים הבאות
פרק לז. ההסכמים עם שאר הכוללות
פתיחה
הסכם תרכ"ח
הסכם תרל"ב
ביטול ההסכמים בשנת תרס"ו
פרק לח. מרכז כולל חב"ד בחברון או בירושלים
פתיחה
מעשה תרמ"ח
בשנים הבאות
פרק לט. יסוד הועד החברוני
פתיחה
מינוי גבאי ושד"רים מיוחדים
צירוף הרמד"ס ל"אדרעס"
הקונטרסים בעניני כולל חב"ד
פרק מ. מטרת הכולל
פתיחה
פרק מא. כולל חב"ד המיוחד
פתיחה
האשמות והצדקות
האיחוד
פרק מב. הכולל בנשיאות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
פתיחה
קבלת הנשיאות
שלחן הנשיאות
התקנון
פרק מג. אגודת חב"ד שבארה"ק
פתיחה
קירוב יהודים ליהדות
"אגודת חב"ד" ו"כולל חב"ד"
פתיחת ספריות חב"ד
זכרון לבני ישראל
למען ידעו בנים יוולדו
זכרונותי
ליובאוויטש
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי