ספריית חב"ד ליובאוויטש

אוצר החסידים

אוצר החסידים
פלח הרמון
ויקרא
אדם כי יקריב
אדם כי יקריב מכם
להבין בתוספת ביאור ענין פנים חדשות
צו
ואכלתם אכול
פסח
מה נשתנה
להבין שושר ענין פסח ומצה
הפך ים ליבשה
הפך ים ליבשה
הפך ים ליבשה
ה' לי לא אירא
והניף ידו על הנהר
הפך ים ליבשה
לה"ע קי"ס
שרש ענין קי"ס
והנה להבין בתוס' ביאור
להבין ההפרש בין קי"ס
ענין יצי"מ וקי"ס
שמיני
להבדיל בין הטמא
ביאור שרשי הדברים
תזריע
אשה כי תזריע
שמעתי כו' איש מזריע תחלה
ענין זכר בא לעולם
למנצח על השמינית
סוד הוי' ליראיו
גדולה מילה
ענין מצות מילה
במדרש איתא והצרוע כו' זה בהמ"ק
הנה להבין המדרש והצרוע זה בהמ"ק
אחרי
כי ביום הזה יכפר
ענין העבודה דיוה"כ
מנין שקושרין לשון של זהורית
ענין התפילות דיוהכ"פ
אמור
ונקדשתי בתוך בנ"י
דבר אל בנ"י כו' אלה הם מועדי
וידבר הוי' כו' אלה הם מועדי
להבין ענין ההפרש בין שבת ליו"ט
וספרתם לכם
וספרתם לכם
וספרתם לכם
וספרתם לכם
וספרתם לכם
והניף הכהן אותם
והניף הכהן אותם
להבין שרשי הדברים - ביאור על והניף
שבת שבתון
להבין שרשי הדברים
בסוכות תשבו
בסוכות תשבו
בהר
כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ
את שבתותי תשמרו
את שבתותי תשמרו
ועם כל הנ"ל - ביאור את שבתותי
בחוקותי
אם בחוקותי תלכו
אם בחקתי תלכו
אם בחוקותי תלכו
והתהלכתי בתוככם
לה"ע המבואר לעיל - ביאור והתהלכתי
והתהלכתי בתוככם
והתהלכתי בתוככם
בשברי לכם מטה לחם
בשברי לכם מטה לחם
וזכרתי את בריתי יעקב
להבין שרשי הדברים - ביאור וזכרתי
להבין וכו' הזהר ע"פ ונתתי משכני בתוככם
רפאיני ה' וארפא
רפאיני ה' וארפא
שארית יהודה
פתח דבר
הלכות מליחה - סי' סט
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(כב)
(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
(כז)
(כח)
(כט)
(ל)
(לא)
(לב)
(לג)
(לד)
(לה)
(לו)
(לז)
(לח)
(לט)
(מ)
(מא)
(מב)
(מג)
(מד)
(מה)
(מו)
(מו)
(מז)
(מח)
(מט)
(נ)
(נא)
(נב)
(נג)
(נד)
(נה)
(נו)
(נז)
(נח)
(נט)
(ס)
(סא)
(סב)
(סג)
(סד)
(סה)
(סו)
(סז)
(סח)
(סט)
(ע)
(עא)
(עב)
(עד)
(עה)
(עו)
(עז)
(עה)
(עט)
(פ)
(פא)
(פב)
(פג)
(פד)
(פה)
(פו)
(פז)
(פח)
(פט)
(צ)
(צא)
(צב)
(צג)
(צד)
(צה)
(צו)
(צז)
(צח)
(צט)
(ק)
(קא)
(קב)
(קג)
(קד)
(קה)
(קו)
(קז)
(קח)
(קט)
(קט)
(קי)
(קיא)
(קיב)
(קיג)
(קיד)
(קטו)
(קיו)
(קיז)
(קיח)
(קיט)
(קכ)
(קכא)
(קכב)
(קכג)
(קכד)
(קכה)
(קכו)
(קכז)
(קכח)
(קכט)
(קל)
(קלא)
הלכות מליחה - סימן ע'
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(כב)
(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
(כז)
(כח)
(כט)
(ל)
(לא)
(לב)
(לג)
(לד)
(לה)
(לו)
(לז)
(לח)
(לט)
(מ)
(מא)
(מב)
(מג)
(מד)
(מה)
(מו)
(מז)
(מח)
(מט)
(נ)
(נא)
(נב)
(נג)
(נד)
(נה)
(נו)
(נו)
(נז)
(נז)
(נח)
(נט)
(ס)
(סא)
(סב)
(סג)
(סד)
(סה)
(סו)
(סז)
(ס"ח)
הלכות מליחה - סי' עא
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
הלכות מליחה - סי' עב
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(כב)
(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
הלכות מליחה - סי' עג
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ה)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(כב)
(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
(כח)
(כט)
(ל)
(לא)
(לב)
(לב)
(לג)
(לד)
הלכות מליחה - סי' עד
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
שו"ת אורח חיים
סימן א
סימן ב
סימן ג
סימן ד
סימן ה
סימן ו
סימן ז
סימן ח
סימן ט
סימן י
סימן יא
סימן יב
סימן יג
סימן יד
סימן טו
שו"ת יורה דעה
סימן א
סימן ב
סימן ג
סימן ד
סימן ה
סימן ו
סימן ז
סימן ח
סימן ט
סימן י
סימן יא
סימן יב
סימן יג
סימן יד
סימן טז
סימן יז
סימן יח
שו"ת אבן העזר
סימן א
סימן ב
קונטרס עגונות
סימן ג
סימן ד
סימן ו
סימן ז
סימן ח
סימן ט
סימן י
סימן יא
סימן ט
סימן י
סימן יא
סימן יב
שו"ת חשן המשפט
סימן א
סימן ב
סימן ג
חידושי' על גמרא
סימן א
סימן ב
סימן ג
סימן ד
סימן ה
סימן ו
מלואים והוספות
סימן א
סימן ב
סימן ג
סימן ד
סימן ה
סימן ו
סימן ז
סימן ח
סימן ט
סימן י
סימן יא
סימן יב
סימן יג
סימן יד
סימן טו
סימן טז
סימן יז
סימן יח
סימן יט
סימן כ
סימן כא
סימן כב
סימן כג
סימן כד
סימן כה
סימן כו
סימן כז
סימן כח
סימן כט
סימן ל
סימן לא
סימן לב
סימן לג
סימן לד
סימן לה
סימן לו
סימן לז
אוצר מנהגי חב"ד
חודש ניסן
יום-כיפור קטן
אמירת ה"נשיא" וה"יהי רצון"
ברכת האילנות
ב' ניסן
"מעות חיטים" - קמחא דפיסחא
"סדרים פומביים" ו"סדרים לדוגמה"
זיכוי בני ישראל במצות "שמורה"
י"א ניסן
איחולים לחג
שבת-הגדול
החיטים, הקמח, האפייה והמצות
קצירת החיטים, דישתם, שמירתם וטחינתם
משלוח ה"שמורה" - החיטים והמצות
הטחינה
המצה ואפייתה
מצות מכונה
אפיית המצות
אכילת מצות בכל ימי הפסח
שמורה, פשוטה ומצת-מצוה
הנהגות ומיני זהירות בימי הפסח
החומרות
מצה שרויה - וחלוטה
ימי ערב-הפסח
י"ג ניסן
מים שלנו
מכירת חמץ
בדיקת-חמץ
סדר בדיקת-חמץ
נקיון וסילוק החמץ
הגעלת כלים
ערב פסח
תפילת שחרית
תענית בכורות וסיומים
ערב-פסח שחל בשבת
אכילת חמץ
ביעור חמץ
אכילה מסוג המינים שב"חרוסת" ו"מרור"
אפיית מצות בערב-פסח
"דרך רחוקה" מירושלים
תפילת מנחה ואמירת "קרבן פסח"
חלוקת מצות "שמורה" מהרבי
בהתקדש חג הפסח
תפילות החג
תפילת ערבית
ה'סדר' בישיבה בליובאוויטש
שולחן ה"סדר"
המסובים
משך הסדר, ואמירת ביאורים בהגש"פ
סידור הקערה
הנהגת הסדר
"קדש"
"ורחץ"
"כרפס"
יחץ
אמירת ההגדה
"מגיד"
שתיית כוס שני וברכתה
"רחצה"
"מוציא"
"מצה"
"מרור"
"כורך"
"שלחן עורך"
"צפון"
"ברך"
כוסו של אליהו
"שפוך חמתך"
הלל-נרצה
כוסו של אליהו
הנהגת הלילה
ספירת העומר בלילה השני של פסח
יום א' וב' דפסח
תפילת "טל"
שבת חול-המועד
שביעי ואחרון של פסח
השמחה
יוקר הזמן
מאמרי דא"ח
שביעי-של-פסח
"הודו" קודם מנחה
תפילת שחרית
"שהחיינו"
"תהלוכה"
באה"ק - "סעודת משיח"
כינוסי ילדים
אחרון-של-פסח
הזכרת נשמות
דברים שנהגו להקל
ניעורים בלילה
קידוש-מנחה-סעודה
"סעודת משיח"
ניגון ומחול
הבדלה. חמץ במוצאי הפסח ואחריו
בין פסח לעצרת
שבת-מברכים אייר
פרקי אבות
ספירת-העומר וימי הספירה
הזכרת הספירה במכתבים
לימוד מס' סוטה
ברכת "שהחיינו"
אכילת מצה
תספורת ראשונה
תענית בה"ב
ב' אייר
ה' אייר
י"ג אייר
פסח שני
ל"ג בעומר
ל"ג "בעומר"
הנהגות ודרכי החסידים
פרשת בחוקותי
חג השבועות
האיחולים לקראת החג
ימי ההגבלה
חג-השבועות
ערב חג-השבועות ולילו
ליל שבועות
שחרית
תפילת מוסף
מאכלי חלב
הסעודה
יארצייט הבעש"ט
"תהלוכה"
יום-טוב שני
קבלה טובה
העובר את "קו התאריך"
חג השבועות אצל רבוה"ק
"כינוס תורה"
"ימי התשלומין"
ט"ו בסיון
כ"ח בסיון
תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו
פתח דבר
פרק ראשון
פרק שני
פרק שלישי
פרק רביעי
פרק חמישי
פרק שישי
פרק שביעי
פרק שמיני
פרק תשיעי
פרק עשירי
פרק אחד עשר
פרק שנים עשר
פרק שלושה עשר
סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו
פתח דבר
הסכמת הרה"ג הרב הלל פעווזנער שליט"א רבה של קהלת חב"ד בצרפת
סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינוהמנהג לפני תקופת רבינו הזקן
זקיפת המעות במלוה
ערב קבלן
עייל ונפיק אזוזי
שכירות החדרים
קנין תקיעת כף
מסירת המפתחות
קנין אגב סודר
סדר המכירה
שטר הקנין
שטר ערב קבלן
שטר הרשאה
שטר הרשאה מרב לרב
שטר המכירה של רבותינו
הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז
אמירה לנכרי
א. איסורו מטעם שליחות
ב. איסורו מטעם ממצוא חפצך ודבר דבר
ג. איסור לרמוז לנכרי
ד. אמירה במלאכת הנכרי
ה. לגרום לנכרי להוציא חוץ לתחום
במקום מצוה וחולי
ו. במלאכות דאורייתא במקום מצוה
ז. במלאכות דרבנן במקום מצוה
ח. מהו במקום מצוה
ט. במקום צער בעלי חיים
י. במקום חולי
יא. במקום הפסד
יב. במקום שהוא בהול על ממונו
קבלנות ושכירות
יג. קבלן ושכיר יום
יד. קובע מלאכתו לשבת
טו. קבלנות שלא קצץ
טז. אריסות וחכירה ומכירה
יז. שכיר שנה
יח. שכירו ולקיטו
הנאה וריוח ממלאכת הנכרי
יט. איסור הנאה מהמלאכה בכדי שיעשו
כ. איסור הנאה למי שלא נעשה בשבילו
כא. איסור הנאה מהמלאכה ביו"ט שני
כב. כשגוף הישראל נהנה ממלאכת הקבלן
כג. הנאה בשבת ממלאכת הקבלנות
כד. הנאה ממלאכת הנכרי לצורך עצמו
כה. הנאה ממלאכה לצורך ישראל ונכרי
כו. כשספק אם נעשה לצורך ישראל
כז. כשהתועלת מהמלאכה רק כשנעשית בשבת
כח. כשיש ריוח לישראל ממלאכת שכיר שנה
כט. עבר ועשה מתי קנסוהו
חובת המחאה לנכרי שעושה בשבילו
ל. חובת המחאה כשרואה קבלן עושה בשבילו
לא. נכרי שבא לכבות אין צריך למחות
לב. חובת המחאה כשרואהו עושה מעצמו
מחזי כשליח
לג. מחזי כשליח בהשכרת כלי שעושים בו מלאכה
לד. מחזי כשליח בשותפות ישראל ונכרי
איסור מראית העין
לה. מראית העין במחובר לקרקע
לו. מראית העין במלאכת תלוש המפורסמת
לז. מראית העין בחכירת מרחץ וקבלנות שדה
לח. מראית העין בקבלנות בבית הישראל
לט. מראית העין כשמוציא החפץ מביתו בשבת
מ. שאר עניני מראית העין באמירה לנכרי
מא. מראית העין בהפסד מרובה
כשאומר לו לעשות ההיתר
מב. אמירה לנכרי באינו מתכוין ופסיק רישיה
מג. כשהישראל יכול לעשותו בצד היתר