ספריית חב"ד ליובאוויטש

הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז

אוצר החסידים
פלח הרמון
שארית יהודה
אוצר מנהגי חב"ד
תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו
סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו
הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז
אמירה לנכרי
א. איסורו מטעם שליחות
ב. איסורו מטעם ממצוא חפצך ודבר דבר
ג. איסור לרמוז לנכרי
ד. אמירה במלאכת הנכרי
ה. לגרום לנכרי להוציא חוץ לתחום
במקום מצוה וחולי
ו. במלאכות דאורייתא במקום מצוה
ז. במלאכות דרבנן במקום מצוה
ח. מהו במקום מצוה
ט. במקום צער בעלי חיים
י. במקום חולי
יא. במקום הפסד
יב. במקום שהוא בהול על ממונו
קבלנות ושכירות
יג. קבלן ושכיר יום
יד. קובע מלאכתו לשבת
טו. קבלנות שלא קצץ
טז. אריסות וחכירה ומכירה
יז. שכיר שנה
יח. שכירו ולקיטו
הנאה וריוח ממלאכת הנכרי
יט. איסור הנאה מהמלאכה בכדי שיעשו
כ. איסור הנאה למי שלא נעשה בשבילו
כא. איסור הנאה מהמלאכה ביו"ט שני
כב. כשגוף הישראל נהנה ממלאכת הקבלן
כג. הנאה בשבת ממלאכת הקבלנות
כד. הנאה ממלאכת הנכרי לצורך עצמו
כה. הנאה ממלאכה לצורך ישראל ונכרי
כו. כשספק אם נעשה לצורך ישראל
כז. כשהתועלת מהמלאכה רק כשנעשית בשבת
כח. כשיש ריוח לישראל ממלאכת שכיר שנה
כט. עבר ועשה מתי קנסוהו
חובת המחאה לנכרי שעושה בשבילו
ל. חובת המחאה כשרואה קבלן עושה בשבילו
לא. נכרי שבא לכבות אין צריך למחות
לב. חובת המחאה כשרואהו עושה מעצמו
מחזי כשליח
לג. מחזי כשליח בהשכרת כלי שעושים בו מלאכה
לד. מחזי כשליח בשותפות ישראל ונכרי
איסור מראית העין
לה. מראית העין במחובר לקרקע
לו. מראית העין במלאכת תלוש המפורסמת
לז. מראית העין בחכירת מרחץ וקבלנות שדה
לח. מראית העין בקבלנות בבית הישראל
לט. מראית העין כשמוציא החפץ מביתו בשבת
מ. שאר עניני מראית העין באמירה לנכרי
מא. מראית העין בהפסד מרובה
כשאומר לו לעשות ההיתר
מב. אמירה לנכרי באינו מתכוין ופסיק רישיה
מג. כשהישראל יכול לעשותו בצד היתר