ספריית חב"ד ליובאוויטש

אוצר מנהגי חב"ד

אוצר החסידים
פלח הרמון
שארית יהודה
אוצר מנהגי חב"ד
חודש ניסן
יום-כיפור קטן
אמירת ה"נשיא" וה"יהי רצון"
ברכת האילנות
ב' ניסן
"מעות חיטים" - קמחא דפיסחא
"סדרים פומביים" ו"סדרים לדוגמה"
זיכוי בני ישראל במצות "שמורה"
י"א ניסן
איחולים לחג
שבת-הגדול
החיטים, הקמח, האפייה והמצות
קצירת החיטים, דישתם, שמירתם וטחינתם
משלוח ה"שמורה" - החיטים והמצות
הטחינה
המצה ואפייתה
מצות מכונה
אפיית המצות
אכילת מצות בכל ימי הפסח
שמורה, פשוטה ומצת-מצוה
הנהגות ומיני זהירות בימי הפסח
החומרות
מצה שרויה - וחלוטה
ימי ערב-הפסח
י"ג ניסן
מים שלנו
מכירת חמץ
בדיקת-חמץ
סדר בדיקת-חמץ
נקיון וסילוק החמץ
הגעלת כלים
ערב פסח
תפילת שחרית
תענית בכורות וסיומים
ערב-פסח שחל בשבת
אכילת חמץ
ביעור חמץ
אכילה מסוג המינים שב"חרוסת" ו"מרור"
אפיית מצות בערב-פסח
"דרך רחוקה" מירושלים
תפילת מנחה ואמירת "קרבן פסח"
חלוקת מצות "שמורה" מהרבי
בהתקדש חג הפסח
תפילות החג
תפילת ערבית
ה'סדר' בישיבה בליובאוויטש
שולחן ה"סדר"
המסובים
משך הסדר, ואמירת ביאורים בהגש"פ
סידור הקערה
הנהגת הסדר
"קדש"
"ורחץ"
"כרפס"
יחץ
אמירת ההגדה
"מגיד"
שתיית כוס שני וברכתה
"רחצה"
"מוציא"
"מצה"
"מרור"
"כורך"
"שלחן עורך"
"צפון"
"ברך"
כוסו של אליהו
"שפוך חמתך"
הלל-נרצה
כוסו של אליהו
הנהגת הלילה
ספירת העומר בלילה השני של פסח
יום א' וב' דפסח
תפילת "טל"
שבת חול-המועד
שביעי ואחרון של פסח
השמחה
יוקר הזמן
מאמרי דא"ח
שביעי-של-פסח
"הודו" קודם מנחה
תפילת שחרית
"שהחיינו"
"תהלוכה"
באה"ק - "סעודת משיח"
כינוסי ילדים
אחרון-של-פסח
הזכרת נשמות
דברים שנהגו להקל
ניעורים בלילה
קידוש-מנחה-סעודה
"סעודת משיח"
ניגון ומחול
הבדלה. חמץ במוצאי הפסח ואחריו
בין פסח לעצרת
שבת-מברכים אייר
פרקי אבות
ספירת-העומר וימי הספירה
הזכרת הספירה במכתבים
לימוד מס' סוטה
ברכת "שהחיינו"
אכילת מצה
תספורת ראשונה
תענית בה"ב
ב' אייר
ה' אייר
י"ג אייר
פסח שני
ל"ג בעומר
ל"ג "בעומר"
הנהגות ודרכי החסידים
פרשת בחוקותי
חג השבועות
האיחולים לקראת החג
ימי ההגבלה
חג-השבועות
ערב חג-השבועות ולילו
ליל שבועות
שחרית
תפילת מוסף
מאכלי חלב
הסעודה
יארצייט הבעש"ט
"תהלוכה"
יום-טוב שני
קבלה טובה
העובר את "קו התאריך"
חג השבועות אצל רבוה"ק
"כינוס תורה"
"ימי התשלומין"
ט"ו בסיון
כ"ח בסיון
תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו
סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו
הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז