ספריית חב"ד ליובאוויטש

פלח הרמון

אוצר החסידים
פלח הרמון
ויקרא
אדם כי יקריב
אדם כי יקריב מכם
להבין בתוספת ביאור ענין פנים חדשות
צו
ואכלתם אכול
פסח
מה נשתנה
להבין שושר ענין פסח ומצה
הפך ים ליבשה
הפך ים ליבשה
הפך ים ליבשה
ה' לי לא אירא
והניף ידו על הנהר
הפך ים ליבשה
לה"ע קי"ס
שרש ענין קי"ס
והנה להבין בתוס' ביאור
להבין ההפרש בין קי"ס
ענין יצי"מ וקי"ס
שמיני
להבדיל בין הטמא
ביאור שרשי הדברים
תזריע
אשה כי תזריע
שמעתי כו' איש מזריע תחלה
ענין זכר בא לעולם
למנצח על השמינית
סוד הוי' ליראיו
גדולה מילה
ענין מצות מילה
במדרש איתא והצרוע כו' זה בהמ"ק
הנה להבין המדרש והצרוע זה בהמ"ק
אחרי
כי ביום הזה יכפר
ענין העבודה דיוה"כ
מנין שקושרין לשון של זהורית
ענין התפילות דיוהכ"פ
אמור
ונקדשתי בתוך בנ"י
דבר אל בנ"י כו' אלה הם מועדי
וידבר הוי' כו' אלה הם מועדי
להבין ענין ההפרש בין שבת ליו"ט
וספרתם לכם
וספרתם לכם
וספרתם לכם
וספרתם לכם
וספרתם לכם
והניף הכהן אותם
והניף הכהן אותם
להבין שרשי הדברים - ביאור על והניף
שבת שבתון
להבין שרשי הדברים
בסוכות תשבו
בסוכות תשבו
בהר
כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ
את שבתותי תשמרו
את שבתותי תשמרו
ועם כל הנ"ל - ביאור את שבתותי
בחוקותי
אם בחוקותי תלכו
אם בחקתי תלכו
אם בחוקותי תלכו
והתהלכתי בתוככם
לה"ע המבואר לעיל - ביאור והתהלכתי
והתהלכתי בתוככם
והתהלכתי בתוככם
בשברי לכם מטה לחם
בשברי לכם מטה לחם
וזכרתי את בריתי יעקב
להבין שרשי הדברים - ביאור וזכרתי
להבין וכו' הזהר ע"פ ונתתי משכני בתוככם
רפאיני ה' וארפא
רפאיני ה' וארפא
שארית יהודה
אוצר מנהגי חב"ד
תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו
סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו
הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז