ספריית חב"ד ליובאוויטש

שארית יהודה - הלכות מליחה - סי' עד - (ו)

שבהם. כדלעיל סי' ס"ה ס"י וסי"ב: כתב בהגש"ד מעשה היה בטחול שנצלה בלא ניקור והתיר ר' משולם וחביריו דשערוהו דהטחול והחלב הכשר שבו הוי ס' נגד חלב האסור ע"כ ואין לסמוך ע"ז להקל בסתם טחול שלא כל הטחולין שוין יש טחול שמן שיש בו חלב הרבה ויש שהוא כחוש ולפיכך אין להתיר אלא א"כ נראה לעין שיש ששים נגדו (ט"ז פר"ח):

סליקו להו הלכות מליחה