ספריית חב"ד ליובאוויטש

ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
אגרות קודש
כרך יד
ספר המאמרים
תרצ"ב-תרצ"ג
תרצ"ב
בס"ד. יום א' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק.
בס"ד. יום ב' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק.
בס"ד. ש"ת צב"ר, אָטואָצק.
בס"ד. מוצאי יו"כ צב"ר בסעודה, אָטואָצק.
בס"ד. י"ג תשרי צב"ר, אָטואָצק.
בס"ד. ימים ראשונים דחגה"ס צב"ר, אָטואָצק.
בס"ד. שמע"צ צב"ר, אָטואָצק.
בס"ד. ש"פ בראשית, תרצ"ב, אָטוואָצק.
בס"ד. ש"פ נח צב"ר, וואַרשא.
בס"ד. ש"פ לך צב"ר. ל"נ[ftnref_572_1].
בס"ד. ש"פ וירא, כ' מ"ח[ftnref_617_1] צב"ר, ריגא.
בס"ד. ש"פ חיי, צב"ר. ריגא
בס"ד. ש"פ תולדות, רצ"ב. ריגא
בס"ד, ה' יו"ד כסלו, תרצ"ב. ריגא
בס"ד. מוש"ק י"ט כסלו בסעודה. רצ"ב.
בס"ד. י"ט כסלו, רצ"ב. בהכנ"ס ליובאוויטש. ריגא.
בס"ד. ש"פ מקץ, ש"ח רצ"ב
בס"ד. ש"פ שמות[ftnref_1165_1], צב"ר, ריגא.
בס"ד. ש"פ בשלח, רצ"ב
בס"ד. ש"פ משפטים, רצ"ב
בס"ד. פ' תצוה רצ"ב
בס"ד. ש"פ ויקהל פ"ש צב"רב' דר"ח אדר שני צב"ר פּאַסטאָוו[ftnref_1455_1].
בס"ד. ש"פ פקודי רצ"ב פּאַסטאָוו[ftnref_1528_1]
בס"ד. ש"פ פקודי צב"ר פּאַסטאָוו|1
בס"ד. סעודת פורים צב"ר בישיבת תו"ת דריגא
בס"ד.
בס"ד.
בס"ד, ב' ניסן.
בס"ד, שחה"פ
בס"ד.
בס"ד, צב"ר.
בס"ד. ל"ג בעומר[ftnref_2339_1] רצ"בקשוה"ת[ftnref_2340_2] בתי שיינא תי'[ftnref_2341_3]
בס"ד ליל א' דחה"ש רצ"ב לנדואַראָוע[ftnref_2406_1]
בס"ד ליל ב' דחה"ש רצ"ב לנדואראוע
בס"ד ש"פ ואתחנן רצ"ב דרוזגעניק[ftnref_2547_1]
בס"ד ש"פ ראה[ftnref_2622_1] רצ"ב[ftnref_2623_2] לודמיר[ftnref_2624_3]
בס"ד ש"פ ראה[ftnref_2716_95] רצ"ב לודמיר
בס"ד ד' ו' אלול תרצ"ב וילנאביהכ"נ קירזנער
בס"ד רצ"ב
תרצ"ג
בס"ד, יום א' דר"ה רצ"ג, ריגא.
בס"ד, יום ב' דר"ה רצ"ג.
בס"ד, מוצאי יוכ"פ, רצ"ג, בסעודה[ftnref_3201_1].
בס"ד, י"ג תשרי[ftnref_3235_1], רצ"ג.
בס"ד שמע"צ רצ"ג
בס"ד, ש"ת רצ"ג בסעודה.
בס"ד ש"פ בראשית רצ"ג
בס"ד ש"פ נח, רצ"ג.
בס"ד ליל א' דחה"ש, רצ"ג.
בס"ד, יב תמוז תרצ"ג[ftnref_3583_1]
בס"ד. ש"פ נצו"י תרצ"ג. ווארשא
תרפ"ט
הוי' יחתו מריביו
עלה אלקים
בסוכות תשבו
ביום השמיני עצרת
וכל בניך
ידוע ומפורסם אשר בעת
לכה דודי
אשר ברא ששון
כל הנהנה
מרגלא וכו' תכלית חכמה תשובה
אר"א צדקת פרזונו
ועבדתם את הוי' אלקיכם
ועשו לי מקדש
ויעבור גו' ויקרא
זאת תורת הבית
עוז והדר לבושה
חביבין ישראל שנקראו בנים
מה טובו אהליך
תשורי מראש אמנה
אר"א אדם לעמל (כו') יולד
אתה הראית
גדול יהי'
כי נר מצוה
תני וכו' אל יפטר
השקיפה
ספר השיחות
תר"פ-תרפ"ז
תרפ"ח-תרצ"א
תש"ו-ה'שי"ת
אדמו"ר ה"צמח צדק" ותנועת ה"השכלה"
דף השער
פרק א. — מעין הקדמה
פרק ב. — שורש פורה רוש מארץ אשכנז
פרק ג. — החברה ”שוחרי אור והשכלה"
פרק ד. — ”הערשעלע חושך" וחבריו המשכילים
פרק ה. — האורב בחדר
פרק ו. — חינוך ילדי ישראל עפ"י חוקי הממשלה
פרק ז. — הסניגורי' על אדמו"ר מצד גדולי המלכות
פרק ח. — אסיפת רבנים שני' עפ"י דרישת הממשלה
פרק ט. — השאלון של הממשלה להרבנים, ותוצאותיו
פרק י. — הסרתה של השגחת הבולשת מעל אדמו"ר ומפלת המלשינים
הוספה: נוסחא שני'